icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

Jak se chránit před požáry a jejich následky

  
zpět

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější.

Základní povinnosti fyzických osob (občanů), které stanoví jak si počínat aby k požáru nedošlo, jsou uvedeny v § 17 zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V následujících odstavcích budou tyto povinnosti stručně a přehledně rozvedeny.

Fyzické osoby jsou povinny:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení 
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech 
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) v rozsahu stanoveném zákonem a zajistit k nim přístup za účelem jejich včasného použití a udržovat je v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání 
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce 
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností 
 • ten, kdo je vykonává dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

 

Fyzické osoby nesmí:

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání 
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy 
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku nebo používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany 
 • provádět vypalování porostů.