icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

Integrovaný záchranný systém

  
zpět

Co to je IZS?

Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. 
Koho IZS koordinuje? Integrovaný záchranný systém koordinuje: 

 • záchranné a pohotovostní  služby a sbory (hasiči,  zdravotnická  záchranná služba, pohotovostní komunální služby,...), 
 • bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR,...), 
 • s územními popř. ústředními správními úřady. 


Počítá se také s tím, že využije (neboli integruje) ke spolupráci při záchranných a likvidačních pracích i:

 • právnické osoby - zde může jít o:
  - věcné zdroje, které jsou poskytnuty dobrovolně nebo povinně na základě žádosti  o věcnou pomoc  nebo z hlediska  povinnosti toho, kdo způsobil havárii
  - činnost občanských sdružení se záchranářským nebo humanitárním zaměřením. 
 • odborníky z řad fyzických osob. 


O co tedy v IZS jde? 

Jde o to, využít pro záchranné a likvidační práce v potřebný okamžik každého, 

 •     - kdo je provádět záchranné a likvidační práce povinen, 
 •     - kdo pomoci může, 
 •     - kdo pomoci chce. 

Integrace spočívá v tom, že jednotlivé zdroje - materiální, lidské, ale i právní, se spojují k provedení záchrany nebo likvidace s cílem jejich co nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího využití. 

IZS tedy není organizací v podobě instituce, ale jen a především vyjádřením pravidel spolupráce (i když určité orgány, které zajišťují koordinaci má a mít musí). 

Proč IZS vznikl?

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. 

Jaké jsou úrovně IZS a které jsou jeho koordinační orgány?

Problémy, které nastolil čas a především velké mimořádné události (jakými byly např. rozsáhlé povodně) se odrazily v potřebu koordinace společného zásahu na úrovni dispečinků nebo operačních středisek, v konečném důsledku je nutno při rozsáhlých mimořádných událostech koordinovat i z úrovně územních správních úřadů. 

Z uvedených důvodů se v IZS dělí řízení dle povahy i kompetencí na úroveň: 

 • taktickou, která probíhá přímo na místě zásahu složek IZS, 
 • operační, která probíhá mezi operačními středisky a dispečinky, a 
 • strategickou, která probíhá na okresních a krajských úřadech a na MV


Pokud se jedná o koordinační a integrační orgány v IZS v jednotlivých úrovních řízení, jsou jimi:

 • velitel zásahu a štáb velitele zásahu v úrovni taktické, 
 • operační a informační středisko IZS v úrovní operační (je jím operační středisko hasičského záchranného sboru), 
 • přednosta okresního úřadu a krizový štáb okresu, krajský hejtman a krizový štáb kraje, Ministerstvo vnitra a krizový štáb MV v úrovni strategické. 

Z jednotlivých pravomocí pro řízení záchranných prací i z odpovědnosti Ministerstva vnitra a územních orgánů státní správy za organizaci IZS vyplývá, že jde o státem budovaný systém. 

Složky integrovaného záchranného systému Složky IZS se dělí na základní a ostatní.
 
   - základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany , zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tím účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. 

    - ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče. 


Zdroj: web Ministerstva vnitra ČR